Testamentti

Testamentti on viimeinen tahtosi ja kertoo, kuka tai ketkä saavat omaisuutesi, kun olet kuollut. Tee testamentti sinulle tärkeän henkilön, tahon tai tarkoituksen hyväksi.

Pysy kuulolla: Digitaalinen Testamentti kuntoon -palvelumme avataan 2019.

Millainen testamentti kannattaa missäkin tilanteessa tehdä?

Mistä tietää millainen testamentti pitäisi tehdä. Testamentti vai keskinäinen testamentti? Hallintaoikeustestamentti vai omistusoikeustestamentti? Se mitä nimeä testamentista kulloinkin käytetään ei ole merkityksellistä, mutta testamentissa annetuilla määräyksillä on valtava merkitys.   

Keskinäinen testamentti - hallintaoikeudella vai omistusoikeudella

Keskinäinen testamentti on yleensä puolisoiden välinen testamentti. Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi sisaruksia tai ystäviä tekemästä keskinäistä testamenttia vaikkapa yhdessä omistetun omaisuuden osalta. 

Testamenttia suunniteltaessa on tärkeää pohtia kenelle annetaan, mitä annetaan ja millä oikeudella annetaan. Hallintaoikeuden haltija saa käyttää omaisuutta ja nauttia omaisuuden tuoton. Omistusoikeus kuuluu muulle henkilölle, jonka rooliksi jää omistaa. Omistaja hyötyy taloydellisesti omaisuuden markkina-arvon noustessa ja häviää arvon laskiessa. Tyypillisessä tilanteessa hallintaoikeus annetaan leskelle ja omistusoikeus menee lapsille. 

Kun omistusoikeus ja hallintaoikeus ovat eri henkilöillä, tärkeitä jatkokysymyksiä on miettiä, kuka maksaa omaisuudesta aiheutuvat kulut? Tavanomaiset käyttökulut kuuluvat omaisuuden haltijan maksettavaksi. Mutta miten maksetaan omaisuuden arvoa parantavat kulut? Kuka maksaa putkiremontin? Testamentin tekijät voivat ja heidän kannattaa määrätä kuluvastuusta itse. Heillä on täysi testamenttausvalta määrätä myös kuluista. 

Entä miten hallintaoikeus vaikuttaa perintöverotukseen? Hallintaoikeus keventää perintöverotusta, mutta lapset tai lapsenlapset joutuvat maksamaan perintöverot heti, vaikka he eivät saakaan omaisuutta haltuunsa. On hyvä pohtia, kuinka perilliset saavat perintöverot maksetuksi, kun he eivät voi realisoida ainakaan sellaista omaisuutta, johon kohdistuu lesken tai muun henkilön hallintaoikeus.

On hyvin tavanomaista, että vanhoissa puolisoiden keskinäisissä hallintaoikeustestamenteissa on määrätty kaikki omaisuus hallintaoikeudelle viimeksi eläneelle. Hallintaoikeuden sisältöä ei ole täsmennetty ollenkaan. Sen sijaan, että tyydytään määräämään testamentissa yleislausekkeilla, kannattaa pohtia omaisuuserittäin kenelle, mitä ja millä oikeudella annetaan. Kaiken perittävältä jäävän omaisuuden ei välttämättä kannata olla viimeksi eläneen puolison hallintaoikeuden alaista. 

Onko puolison iällä merkitystä pohdittaessa testamenttimääräyksiä? 

Kyllä, puolisoiden elämäntilanteet ja -vaiheet ovat määrääviä. Nuorten pariskuntien kohdalla omistusoikeus on usein merkityksellisempää tulevaisuuden turvan ja käytännön elämän näkökulmasta verrattuna hallintaoikeuteen. Rintaperillisten oikeus vaatia lakiosaansa on toki muistettava.   

Vanhemmalle pariskunnalle leskelle annettava hallintaoikeus osaan perittävän omaisuudesta voi olla riittävä tulevaisuuden turva puolison kuoleman varalta, mutta tulisiko tulevaisuuden asumiseen, hoitoon ja hoivaan varautua järeämmin ja kenties omistusoikeudella? 

Avopuolisoiden testamentti

Avopuolisoille testamentti on äärimmäisen tärkeä. Avopuoliso ei käytännössä saa mitään taloudellista turvaa tai asumisen suojaa, jos puoliso kuolee. Avopuoliso ei ole mistään näkökulmasta katsottuna aviopuolisoon verrattavassa asemassa, jos puoliso kuolee eikä testamenttia ole laadittu. 

Uusperheen testamentti - minun, sinun ja yhteiset lapset

Uusperheiden on tärkeä suunnitella, kuinka kuolemantapauksessa kaikkien lasten perintöoikeus ja puolisoiden tulevaisuuden turva otetaan huomioon ja yhteensovitetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Uusperheiden tilanteet ovat ainutlaatuisia ja toisinaan erittäin monimutkaisia. Avioliitolla on suuri merkitys omaisuuuden jakautumiseen lasten kesken. Onko toinen puolisoista huomattavasti varakkaampi kuin toinen? Saako omaisuutta mennä toisen puolison lapsille avio-oikeuden kautta? 

Uusperheellisten avioliitoissa avioehdolla on keskeinen merkitys ja se kulkee käsi kädessä testamentin ja perintösuunnittelun kanssa. 

Entä hallintaoikeus? Tulisiko se määrätä  elinikäiseksi vai määräajaksi viimeksi eläneen puolison hyväksi? Hallinta-ajan pituudella on erityistä merkitystä, jos uuden puolison ja perittävän lasten väliset ikäerot ovat pieniä.

Kissa pöydälle ja perintöverot huomioon 

Testamentti on yksi tärkeimpiä perintöverosuunnittelun välineitä. Perintöverotus on tärkeää ottaa huomioon, mutta testamenttia ei kannata laatia pelkästään verotus edellä vaan tärkeää on pohtia, mitä oikeasti halutaan ja tarvitaan. 

Keskusteltaessa testamentista kissa on nostettava pöydälle ja pohdittava oman elämän ja perheen erityispiirteitä ja juuri teille sopivia testamenttimääräyksiä. 

Lue 12 hyvää syytä tehdä testamentti

 1. Haluat määrätä itse kenelle, mitä ja millä oikeudella.
 2. Perheet ovat muuttuneet ydinperheistä uusperheisiin ja kansainvälisiin perheisiin.
 3. Voit poistaa perinnön saajan aviopuolison avio-oikeuden perittyyn omaisuuteen.
 4. Turvaat sinulle läheisen henkilön, esimerkiksi puolisosi, tulevaisuuden.
 5. Varmistat lastesi yhdenvertaisen ja tasapuolisen aseman.
 6. Voit halutessasi antaa testamentilla toiselle enemmän.
 7. Vähennät erimielisyyksiä ja riitoja.
 8. Voit varmistaa, ettei omaisuutesi päädy tietyissä tilanteissa ex-puolisollesi.
 9. Säästät perintöveroissa.
 10. Perinnönjako tapahtuu nopeammin, edullisemmin ja ihmissuhteita säästäen.
 11. Vältät omaisuutesi päätymisen valtiolle, jos sinulla ei ole perillisiä.
 12. Päätät itse omasta elämästäsi loppuun asti.

Usein kysytyt kysymykset

 • Kenen kannattaa tehdä testamentti?
  1. Kaikkien edellä mainituista syistä.
  2. Sinun, jolla ei ole omia lapsia.
  3. Sinun, jolla ei ole perillisasemassa olevia sukulaisia. Muista, serkut eivät peri.
  4. Avopuolisoiden, sillä laki ei suojele mitenkään avopuolisoa toisen kuoleman jälkeen.
  5. Aviopuolisoiden, jotka haluavat turvata leskeksi jäävän muuttuvien asumisen tarpeiden toteuttamisen.
 • Voiko testamentin tehdä itse?

  Testamentin tekemisessä kannattaa olla erittäin huolellinen, sillä pienikin muotovirhe, esimerkiksi todistamisessa, antaa syyn testamentin moittimiseen ja saattaa johtaa testamentin pätemättömyyteen. Samoin testamenttien vakiofraasit ovat vaarallisia.

  Testamentin pätevyyden ja testamentin tekijän todellisen tahdon toteuttamiseksi testamentin tekemisessä kannattaa käyttää apuna perheoikeuden asiantuntijoita, jotka auttavat myös testamentin sisällön pohdinnassa.

  On hyvä muistaa, että testamentti saattaa olla sellaisenaan voimassa ja vastata viimeistä tahtoa jopa vuosikymmeniä, joten testamentti on väärä paikka säästää. Hyvin laaditulla testamentilla vältetään perintöriidat.

 • Kuka perii lain mukaan?

  Perittävän lakimääräisiä perillisiä ovat:

  1. Lapset ja heidän sijaansa tulevat lasten jälkeläiset eli rintaperilliset (rajaton sijaantulo)
  2. Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, jos perittävällä ei jäänyt rintaperillisiä
  3. Vanhemmat ja heidän jälkeen sisarukset ja sisarusten jälkeläiset, jos perittävällä ei ollut edellä mainittua puolisoa tai puoliso ei ole elossa (rajaton sijaantulo)
  4. Isovanhemmat ja heidän jälkeen heidän lapset, jos edellä mainittuja perillisiä ei ole (sijaantulo on rajattu).

  Laissa säädetty perimys katkeaa setiin ja täteihin. Serkut eivät enää peri.

 • Mikä on lakiosa?

  Oikeus lakiosaan on rintaperilliselle kuuluva oikeus. Lakiosan määrä on puolet rintaperilliselle lain mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Jos perittävällä on esimerkiksi kaksi lasta, heidän perintöosansa ovat 1/2 perittävästä omaisuudesta, jolloin kummankin lakiosa on 1/4.

  Olipa testamentti millainen tahansa rintaperillisellä on aina oikeus vaatia lakiosaansa. Ainoastaan lesken perintökaaren mukainen vähimmäissuoja eli asumisoikeus menee rintaperillisen lakiosaoikeuden edellä.

  Lakiosa asettaa näin testamenttausvallalle rajat. Testamentata voi kenen hyväksi vain, kunhan testamentti ei loukkaa oman rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Vaikka testamentilla ei voi lain mukaan loukata rintaperillisen lakiosaa, rintaperillinen voi kuitenkin hyväksyä hänen lakiosaansa loukkaavan testamentin.

  Saadakseen lakiosansa rintaperillisen tulee vedota testamentin tehottomuuteen ja ilmoittaa oma lakiosavaatimuksensa. Vaatimus tulee tehdä testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla. Määräaika vaatimuksen tekemiselle on kuusi kuukautta siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Testamentin tiedoksisaantitodistuksen "Vaadin lakiosaani" -kohta ei siis vielä tarkoita sitä, että lakiosaa olisi lain mukaan vaadittu.

  Vanhemmat usein toivovat testamentissaan, etteivät heidän rintaperillisensä vaatisi lakiosansa maksamista ensiki kuolleen puolison jälkeen lesken eläessä ja vastoin lesken tahtoa. Tätä toivomusta on mahdollista vahvistaa testamentissa eri tavoin, jos testamentin tekijöille on taloudellisista tai muista syistä tärkeää, etteivät rintaperilliset vaatisi lakiosiaan.

  Lakiosasta ja muista perintöasioista sekä testamentin laatimisesta on hyvä keskustella perintö- ja testamenttioikeuteen perehtyneen juristin kanssa.

 • Miksi tehdä testamentti, kun lapseni perivät minut kuitenkin?

  Testamentin tavoitteena on usein turvata lasten tasapuolinen kohtelu perinnönjaossa. Testamentissa voi ottaa huomioon, jos on esimerkiksi antanut yhdelle lapselle enemmän kuin toiselle elämän aikana. Toisaalta joku lapsista saattaa olla suuremman taloudellisen tuen tarpeessa kuin joku toinen, jolloin vanhempi voi haluta määrätä hänen hyväkseen enemmän.

  Testamentillla vanhempi haluaa myös suojella lapsiaan ja heidän perimää omaisuutta. Testamentin tarkoituksena on turvata lasten perimä omaisuus siten, ettei perintönä lapsille siirtynyt omaisuus siirry heidän omistusoikeutensa ulkopuolelle heidän mahdollisessa avioerossa avio-oikeuden nojalla. Tästä syystä vanhemmat lähes poikkeuksetta sulkevat testamentinsaajan aviopuolison avio-oikeuden pois perittyyn omaisuuteen, tällaisen omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen ja tällaisen omaisuuden tuottoon.

  Vanhempi ei yleensä myöskään halua, että omaisuus päätyy väärälle henkilölle, lapsen aviopuolisolle perintöoikeuden nojalla, ex-puolisolle tai ylipäänsä väärään sukuun. Testamentin tavoitteena on määrätä perintönä lapsille siirtyneen omaisuuden toissijaisesta saajasta ja siten varmistaa omaisuuden säilyminen omien läheisten omistuksessa, jos lapsi perittyään vanhempansa kuolee saamatta omia jälkeläisiä.

Onko sinulla jo testamentti?

Omaa testamenttia on hyvä tarkastella säännöllisin väliajoin. Hyvä tarkasteluväli on muutaman vuoden välein ja aina silloin, kun elämässä tapahtuu jotakin suurempaa tai omaisuutta myydään, ostetaan, lahjoitetaan tai muuten järjestellään.

Onko sinulla testamentti, jonka olet tai olette tehneet puolisosi kanssa joitakin vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten? Testamentti kannattaa kaivaa esiin ja miettiä, onko kaikki testamentin määräykset vielä ajankohtaisia ja vastaavatko ne teidän tahtoa.

"Olemme yli 30 vuotta avioliitossa ollut pariskunta. Teimme pankissa lakimiehen kanssa testamentin vuonna 2005. Kyseinen hallintaoikeustestamentti tehtiin silloin lähinnä perintöverojen pienentämiseksi. Sittemmin lapsemme ovat tulleet täysi-ikäisiksi. Meillä on tavanomainen omaisuus yhteinen koti, kesämökki ja auto sekä hieman säästöjä. Meitä huolestuttaa tulevaisuus, kuinka leskeksi jäävä pärjää taloudellisesti. Mitä se hallintaoikeus tarkoittaa ihan oikeasti? Joutuvatko lapset maksamaan perintöverot, vaikka he eivät saa mitään omaisuutta käyttöönsä. Pitäisikö meidän muuttaa aikaisemmin laadittua testamenttiamme?"

Tilaa oma testamentti tai tarkista vanha

Tee oma testamenttisi perintöoikeuteen perehtyneen juristimme avulla. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan toimintamallin tai näiden yhdistelmän:

 1. Soita tai lähetä meille sähköpostia. Laitetaan testamenttisi kuntoon etäpalveluna.
 2. Tilaa aika testamentin tekemiseen toimistollemme.
 3. Kohta testamentin tekemisen voi aloittaa itse verkossa: Digitaalinen Testamentti kuntoon -palvelumme avataan 2019.
 4. Tilaa FRIDAtarkistaa-palvelu: Saat perintöoikeuden asiantuntijalta näkemyksen testamentistasi ja mahdolliset muutosehdotukset sekä käytännön vinkit perintöverojen minimoimiseksi. Saat mielenrauhaa, kun tiedät, että testamenttisi on ajan tasalla ja testamentissasi on otettu huomioon viimeisinkin verottajan perintöverotuskäytäntö. FRIDAtarkistaa-palvelun hinta on 100 €/asiakirja.

Miksi tehdä testamentti FRIDAn avustuksella?

Vaivaton

Tuumasta toimeen miellyttävällä tavalla. Valitessasi digitaalisen palvelumme voit toimia ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi, digitaalinen Testamentti kuntoon -palvelumme avataan 2019.

Pääset alkuun heti

Voit ottaa yhteyttä FRIDAaan haluamallasi tavalla, ja olemme sinuun yhteydessä 1–3 työpäivän kuluessa. Valitsemalla digitaalisen palvelumme sinun ei tarvitse varata keskusteluaikaa päästäksesi alkuun ja säästät rahaa. Myös tilaamasi asiakirja valmistuu nopeammin digitaalisen palvelumme kautta aloitettuna.

Juuri sillä tavalla kuin sinä haluat

Tilattuasi testamentin joko toimistollamme käyden, puhelimessa keskustellen tai käyttäen digitaalista Testamentti kuntoon -palveluamme, me toimitamme sinulle testamenttisi ensimmäisen luonnoksen rauhassa tutustuttavaksi. Tämän jälkeen testamentti hiotaan loppuun toiveidesi ja tarpeidesi mukaan keskustellen sähköpostitse, puhelimessa tai kasvotusten ja näiden yhdistelmänä.

Ei ikäviä yllätyksiä hinnassa jälkikäteen

Digitaalisessa Testamentti kuntoon -palvelussamme  tilaamasi testamentin hinta on ja pysyy kiinteänä. Perinteisessä lähipalvelussa testamentin hinta määräytyy perushinnan ja käytettyjen lisätuntien perusteella hinnastomme mukaan. Valitsitpa kumman tahansa palvelun, ei ikäviä yllätyksiä hinnassa jälkikäteen.

Tyytyväisyystakuu

Testamenttia hiotaan niin kauan, kunnes se vastaa sinun tahtoasi kaikki tarpeelliset ja huolella harkitut testamenttimääräykset huomioon ottaen. Tämä on hyvä pitää mielessä harkitessasi kiinteähintaista ja digitaalista Testamentti kuntoon -palveluamme. Meille FRIDAssa on myös tärkeää varmistua siitä, että ymmärrät itse kaikki testamenttisi määräykset. Vasta sitten testamentti on valmis allekirjoitettavaksi ja todistettavaksi. Noudatamme periaatetta, jonka mukaan testamentti tulee kirjoittaa ihmiselle itselleen eikä toisille lakimiehille.

Yhteyshenkilöt

Katariina Kuusiluoma

Katariina Kuusiluoma

Lakimies, OTM, KTM, kaupanvahvistaja

Risto Närhi

Risto Närhi

Lakimies, OTM, kaupanvahvistaja

Mirja Kokko

Mirja Kokko

Varatuomari VT, kaupanvahvistaja

FRIDA auttaa lähellä ja kauempana

Autamme pohtimaan, millainen testamentti sopii juuri sinulle ja laadimme testamentin. Toimimme tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella. Toimistoihimme on helppo tulla olipa oma asuinpaikkasi esimerkiksi Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää tai Mäntsälä. Muualla Suomessa löydät meidät Turusta ja Oulusta. Etäpalvelumme toimii joka puolella Suomea.